» Tìm kiếm »
 • vi-tri-can-ho-sunrise-cityview-04-03-2017-11-49-16.jpg
 • sr-city-view-618x330-04-03-2017-11-49-17.jpg
 • sunrisecityview-11-04-03-2017-11-49-17.jpg
 • sunrisecityview-04-03-2017-11-49-17.jpg
Apartment
2,55 tỷ - Rẻ hơn giá chủ đầu tư bán ra (3,2tỷ).
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
Officetel
10 million/month
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
Officetel
12-14 million VND/month
 • 3cb12d12151df543ac0c-28-09-2018-10-04-45.jpg
 • 7f32197f2070c02e9961-28-09-2018-10-04-45.jpg
 • 7063ddffe5f005ae5ce1-28-09-2018-10-04-47.jpg
 • cb92d025e82a0874513b-28-09-2018-10-04-47.jpg
 • f21f0a9b3294d2ca8b85-28-09-2018-10-04-47.jpg
Officetel
19 million VBD/month
 • 04e265165d19bd47e408-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • 40f99e03a60c46521f1d-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • 407238870088e0d6b999-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • a2cf022b3a24da7a8335-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • d33d69cf51c0b19ee8d1-28-09-2018-10-33-35.jpg
Officetel
16 miliion VND/month
 • 0ec442fb3aecdab283fd-02-10-2018-16-05-01.jpg
 • 1af327805f97bfc9e686-02-10-2018-16-05-03.jpg
 • 5afd9ac1e2d602885bc7-02-10-2018-16-05-05.jpg
 • 5c538e69f67e16204f6f-02-10-2018-16-05-05.jpg
 • 6df4d1c7a9d0498e10c1-02-10-2018-16-05-20.jpg
 • 07eaa2d3dac43a9a63d5-02-10-2018-16-05-21.jpg
 • 7b6bd150a94749191056-02-10-2018-16-05-22.jpg
 • 20a5bb60c37723297a66-02-10-2018-16-05-23.jpg
 • 53f776c70ed0ee8eb7c1-02-10-2018-16-05-37.jpg
 • 702c105e68498817d158-02-10-2018-16-05-38.jpg
 • 9981bfb0c7a727f97eb6-02-10-2018-16-05-39.jpg
 • a78b54b42ca3ccfd95b2-02-10-2018-16-05-39.jpg
 • aca56a961281f2dfab90-02-10-2018-16-05-58.jpg
 • afc3befec6e926b77ff8-02-10-2018-16-06-00.jpg
 • b15408647073902dc962-02-10-2018-16-06-01.jpg
 • eb2448163001d05f8910-02-10-2018-16-06-01.jpg
 • f9f88e89f69e16c04f8f-02-10-2018-16-06-02.jpg
 • f47d374d4f5aaf04f64b-02-10-2018-16-06-02.jpg
Officetel
15 million VND/month
APARTMENT FOR LEASE IN MILLENNIUM DISTRICT 4 Apartment
$850
 • 01d02c019dc47d9a24d5-19-10-2018-10-57-14.jpg
 • 4c560fffbe3a5e64072b-19-10-2018-10-57-14.jpg
 • 5a1468c3d90639586017-19-10-2018-10-57-14.jpg
 • 6b1e14caa50f45511c1e-19-10-2018-10-57-14.jpg
 • 6e23c6f377369768ce27-19-10-2018-10-57-15.jpg
 • 7c910b4eba8b5ad5039a-19-10-2018-10-57-15.jpg
 • 9a0ef8a04965a93bf074-19-10-2018-10-57-16.jpg
 • 35c9951a24dfc4819dce-19-10-2018-10-57-16.jpg
 • 050ae2a55360b33eea71-19-10-2018-10-57-16.jpg
 • 062ba3f9123cf262ab2d-19-10-2018-10-57-16.jpg
 • 63ed0b3ebafb5aa503ea-19-10-2018-10-57-17.jpg
 • 616bb0b40171e12fb860-19-10-2018-10-57-17.jpg
 • 937f7ba3ca662a387377-19-10-2018-10-57-17.jpg
 • 5404d1af606a8034d97b-19-10-2018-10-57-17.jpg
 • 42949c452d80cdde9491-19-10-2018-10-57-17.jpg
 • ad4f09e7b822587c0133-19-10-2018-10-57-18.jpg
 • b54b56e0e725077b5e34-19-10-2018-10-57-18.jpg
 • b1022cd59d107d4e2401-19-10-2018-10-57-19.jpg
 • c3384fe7fe221e7c4733-19-10-2018-10-57-19.jpg
 • d0ea5546e48304dd5d92-19-10-2018-10-57-19.jpg
Apartment
$1,100
 • 4c20811604d3e48dbdc2-19-10-2018-11-01-28.jpg
 • 4ec697f01235f26bab24-19-10-2018-11-01-28.jpg
 • 5afbc3cc4609a657ff18-19-10-2018-11-01-28.jpg
 • 9022141491d1718f28c0-19-10-2018-11-01-28.jpg
 • 24631354969176cf2f80-19-10-2018-11-01-29.jpg
 • b8d2b5e53020d07e8931-19-10-2018-11-01-29.jpg
 • d00a4c3dc9f829a670e9-19-10-2018-11-01-29.jpg
Apartment
$900
0909546088